Bouw

Prefaco

Aan alle betrokkenen

Beste,

Prefaco Houthalen en Lommel maken deel uit van de internationale organisatie CRH. CRH is een beursgenoteerde organisatie, waar ongeveer 70.000 medewerkers in 35 landen samen werken aan een omzet van ruim € 17 miljard. Binnen de divisie Products België zijn Prefaco Houthalen en Lommel 2 productiesites. Wij waren van mening dat de efficiëntie in beide productieplants beter kon alsook in beide tekenafdelingen. Vocum hebben wij gekozen als externe partner om deze doelen te bereiken. In productie, onderhoud en de tekenkamers waren bij de aanvang van de samenwerking met Vocum 280 FTE’s actief.

Tijdens een analyse heeft Vocum vastgesteld dat er een potentiële besparing mogelijk was van € 2.375.046 op de bovenvermelde scope. Dit komt overeen met een productiviteits- verbetering van meer dan 20%.

Het projectteam, geleid door Christophe Holthof, heeft dankzij een aantal structurele veranderingen een goed resultaat geboekt. De belangrijkste hebben we nog eens samengevat:

  • Er was onvoldoende focus op efficiëntie in de productie en de tekenkamers. Door het bepalen van de juiste kpi’s en hierop te sturen, is deze focus alsook de efficiëntie verhoogd met 20%
  • Er is een compleet managementsysteem ontwikkeld waardoor de problemen/afwijkingen t.o.v. het doel tijdig worden opgemerkt. Hierdoor kunnen er op het juiste moment en op het juiste niveau acties worden genomen.
  • Er is een productieplanning gemaakt, waardoor de plantmanagers in staat zijn om meerdere dagen op voorhand te bepalen hoeveel mensen er nodig zijn voor het geplande werk. Met deze informatie zijn ze ook beter in staat om hun afdelingsleiders te motiveren en te confronteren.
  • Er is intensieve training gegeven zowel klassikaal als “on the job” met als doel de leidinggevenden beter in staat te stellen om een groep mensen aan te sturen o.b.v. feiten en cijfers. De leidinggevenden in dit verhaal zijn de plantmanagers, afdelingshoofden en brigadiers.
  • De twee tekenafdelingen in Houthalen en Lommel zijn gecentraliseerd tot één afdeling in Houthalen. Hierdoor kon het werk beter gepland worden en de mensen beter gestuurd worden. Daarenboven worden de tekenfouten beter gemanaged en is de productiviteit met 15% gestegen.
  • Door meer focus te leggen op de overuren, zijn deze gedaald met 30%.
  • Er is een planning op dag basis geïmplementeerd in de onderhoudsafdeling met als doel een betere transparantie en opvolging mogelijk te maken van de onderhoudstaken.
  • De trainingsbehoefte werd in kaart gebracht. O.b.v. hiervan is een opleidingsplan uitgewerkt waardoor de flexibiliteit van de werknemers is gestegen. Ook voor de leidinggevende werden vervangers aangesteld en opgeleid.
  • De communicatie tussen de verschillende afdelingen en niveaus is verbeterd door het gebruik van het nieuwe managementsysteem.

Bovenstaande punten en een continue begeleiding van het Vocum-team stelde ons in staat om de doelstelling van € 2.375.046, oftewel 20% productiviteitverhoging, op jaarbasis te behalen. Dit komt overeen met een R.O.I. van 3,6:1.

Wij zijn zeer verheugd over de manier waarop Vocum het project tot een goed einde heeft gebracht en bevelen Vocum aan ieder bedrijf aan dat een veranderingstraject met meetbare resultaten voor ogen heeft. Mede door dit resultaat hebben wij besloten om in 2 andere productiesites een nieuwe analyse te Iaten doen samen met Vocum.

 

Hoogachtend,

Stefan van Buggenhout / Algemeen directeur

Theo Smeets / Operationeel directeur