De verbeteringen komen van procesveranderingen, een performant management systeem en coaching van de leidinggevenden

Benadering

Bottom-up benadering

Om tot gedragen veranderingen en blijvende verbeteringen te komen werken wij 80% “bottom-up” en 20% “top-down”

Meer dan 80% van alle kosten gaan door de handen van de medewerkers die het werk uitvoeren tezamen met de eerstelijnsleidinggevenden. Het is op dit niveau dat wij met onze aanpak de meeste impact op de resultaten hebben.

Wij spenderen 80% van onze tijd aan eerstelijnsleidinggevenden en aan mid management om de nieuwe manier van werken te ontwikkelen en te implementeren. Hun behoefte om te veranderen en hun betrokkenheid in het vinden van oplossingen en het opstellen van normen zijn cruciaal voor het behalen van de verbeteringen.

Om bij iedereen de juiste “sense of urgency” om te verbeteren te creëren, dienen doelstellingen “top down” naar alle niveau’s van de organisatie doorgerold te worden. Periodiek dient opgevolgd te worden hoe ten opzichte van deze doelstellingen wordt gepresteerd. Deze “top-down” benadering maakt 20% uit van onze aanpak.

Wij zijn experts in het verbeteren van interfaces tussen de afdelingen

Tijdens een analyse vinden wij vaak interfaces tussen afdelingen die voor verbetering vatbaar zijn.

Om suboptimalisatie te voorkomen, worden best alle afdelingen waartussen wisselwerkingen zijn, betrokken.

Afhankelijk van de situatie hebben volgende afdelingen interfaces en kunnen zij best deel uitmaken van een project : calculatiedienst, orderaanname, engineering, tekenkamer, planning, werkvoorbereiding, logistiek, onderhoud, productie, kwaliteitsdienst

Naast productiviteit en effectiviteit van machines zijn er nog optimalisaties waarin wij een bewezen track record hebben :

 • werkkapitaal reductie (raw materials, work in process, finished goods)
 • verlagen doorlooptijd
 • leverbetrouwbaarheid verhogen
 • verhogen sales forecast reliability
 • omstel- en schoonmaaktijden reduceren

if it ain't broke, don't fix it

Tijdens een analyse gaan we bekijken welke verliezen er zijn, hoe groot die zijn en wat de oorzaken van die verliezen zijn. We gaan in de praktijk zien wat er goed en minder goed loopt. Wat goed loopt laten we met rust. We richten ons enkel op de issues die een belangrijke impact hebben op uw rendabiliteit.

Eén van onze klanten, een grote fastfood keten, had hun operaties qua processen goed voor elkaar. Hoe er moest gewerkt worden was goed uitgedokterd. Echter, in de praktijk werd ertegen gezondigd. Onze inbreng was het ontwikkelen van adequate tools om te zorgen dat er werd gewerkt zoals beschreven in de processen en het geven van training aan de leidinggevenden in het aansturen van hun medewerkers. Aan de processen zelf werd er zo goed als niets veranderd.

Wanneer u een voordeel ziet in een mogelijke samenwerking starten we het volgende proces

Kennismakingsgesprek

De kennismakingsgesprekken zijn bedoeld om af te stemmen hoe een eventuele samenwerking eruit zou kunnen zien.

Om zo concreet mogelijk te spreken, is een korte rondleiding door het bedrijf vaak aangewezen.

Bedoeling is om samen de scope te bepalen waar verbeteringen mogelijk zijn.

Analyse

De analyse is het diagnostische deel van het proces.

Het doel van de analyse is om te bepalen waar verbetering mogelijk is en wat de voornaamste oorzaken van verliezen zijn.

Na 2 weken presenteren wij het verbeterpotentieel in Euro en hebben wij een op maat gemaakt projectvoorstel klaar.

De eerste week van een analyse bepalen wij :

 • de productiviteit van de medewerkers
 • de tijdsverdeling en managementvaardigheden van de leidinggevenden
 • indien machine-driven : stilstanden, snelheid- en kwaliteitsverliezen waaruit wij het machinerendement (OEE) bepalen

Wij doen dit door gedurende hele shifts medewerkers (en eventueel de machines die ze bedienen) en leidinggevenden te volgen.

In geval van verliezen bepalen wij de oorzaken, bekijken wij hoe de verliezen worden aangepakt (ter plekke of in meetings).

 • Wij brengen het core proces in kaart aan de hand van live gebruikte documenten en geven knelpunten aan
 • Wij bekijken hoe er wordt gepland (werk en mensen) en wat er is van rapportages. Ook hier geven we de knelpunten aan
 • Wij wonen enkele overlegmomenten bij om te zien hoe de afwijkingen van de vloer worden aangepakt

Tijdens de analyse kijken we naar wat er gebeurt binnen een afdeling maar ook naar de interfaces tussen de afdelingen.

De tweede week van een analyse:

 • Gaan wij verder met vloerstudies om de geraamde opportuniteit te bevestigen met een voldoende representatieve steekproef
 • Werken we een projectplan uit om het besparingspotentieel te realiseren in lijn met uw strategie
 • Wij presenteren onze bevindingen.

Tenslotte beslist u om al dan niet op ons projectvoorstel in te gaan.

Project

Vanaf dag één van een project werken we tegelijk op 3 sporen. Wij zijn ervan overtuigd dat om de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen, deze gelijktijdige aanpak de beste resultaten geeft :

 • hoe er wordt gewerkt (stroomlijnen processen en organisatiestructuur)
 • hoe het gewenste gedrag verankerd wordt (managementsysteem)
 • management skills van de leidinggevenden (training en coaching)

Stroomlijnen processen

Een deel van de verbeteringen komen van het stroomlijnen (of indien nodig reengineering) van de processen.

Processen en hun interactie in kaart brengen

Samen met proces eigenaars brengen wij de relevante processen in kaart (bvb. sales orderentry, planning, werkvoorbereiding, productie, onderhoud, logistiek, finance).

Bottlenecks benoemen en oplossingen bedenken

We identificeren en pakken niet-waarde toevoegende tijd en activiteiten aan, evenals vermijdbare verspilling in alle processen.

Hierin betrekken wij zoveel als mogelijk de proceseigenaars.

Doordat wij de tijd nemen om in detail in te gaan op hoe elke afdeling werkt, komen wij er vaak op uit dat de aannames van waaruit een afdeling zijn werking baseert verouderd, onvolledig of foutief zijn. In veel bedrijven zien wij dat de processen vaak historisch gegroeid zijn en in het verleden misschien ooit goed gewerkt hebben. Wanneer er bij het bepalen van de manier van werken onvoldoende rekening is gehouden met wat de interne of externe klant nodig heeft – is er ruimte voor verbetering. Elke afdeling heeft meestal een consistent verhaal op zich. Door onze rol als buitenstaander kunnen wij op die manier contraproductieve manieren van werken over de afdelingsgrenzen heen rechtzetten. Wij faciliteren op basis van de in kaart gebrachte processen het constructief oplossen van interdepartementale bottlenecks door de leidinggevenden van verschillende afdelingen.

Ook in eigen boezem durven kijken

Van zodra wij enkele bottlenecks tussen de afdelingen hebben kunnen wegwerken, gaan wij bekijken waar het in de afdelingen zelf hapert. Vermits we zicht hebben op alle processen en al enkele frustraties of bottlenecks hebben kunnen wegwerken over de afdelingsgrenzen heen, groeit meestal de wil bij velen om ook binnen de eigen afdeling knelpunten te benoemen en aan te pakken.

Implementeren en verankeren

Indien nodig worden nieuwe werkwijzen eerst getest. Eventuele lacunes die hierbij naar boven komen worden aangepakt. Middels een actieplan wordt afgesproken wie wat tegen wanneer moet doen om de nieuwe manier van succesvol te implementeren. Indien mogelijk wordt de oude werkwijze onmogelijk gemaakt.

Organisatiestructuur

Wij bekijken de organisatiestructuur en adviseren indien wij menen dat een andere structuur de performantie van de organisatie zou ten goede komen.

Indien van toepassing stellen wij een betere organisatiestructuur voor met voor elke manager duidelijke verantwoordelijkheden, een doorleefde job description en een “span of control” in lijn met gangbare benchmarks.

Managementsysteem

Een management systeem verankert het ontbrekende management gedrag.

Ook al zijn de processen gestroomlijnd, het management zal daar waar het fout loopt met de juiste tools moeten bijsturen.

Een managementsysteem helpt te plannen, op te volgen en rapporteert (plan versus actual) aan de gepaste frequentie (afhankelijk van het hiërarchisch niveau) de relevante KPI’s (Key Performance Indicators).

Om de organisatie pro-actief te laten omgaan met afwijkingen uit de rapportage, wordt een gepaste meetingstructuur geïmplementeerd. Bedoeling is dat de afwijkingen op het juiste hiërarchische niveau worden aangepakt. Door gebruik te maken van actieplannen wordt overeengekomen wie welke actie tegen wanneer onderneemt.

 

Werk tot tijd relatie en geaccepteerde redelijke verwachtingen

 • Activiteitenlijsten opstellen aan de hand van de nieuwe processen
 • Redelijke verwachtingen bepalen en overeenkomen door middel van observaties tezamen met de leidinggevenden – ontdaan van alle verloren tijd
 • Het juist aantal resources wordt bepaald uitgaande van de geplande hoeveelheid werk en de redelijke verwachtingen
 • Ontwikkelen en implementeren van een operationele plan/actual rapportage voor alle niveaus van de hiërarchie

Training en coaching

Het coachen van leidinggevenden

Naast het stroomlijnen van de processen en het ontwikkelen van een performant managementsysteem, moet er gewerkt worden aan de menselijke factor. Immers de nieuwe werkwijze moet door de organisatie gedragen worden. Om die reden werken wij van in het begin met de betrokken leidinggevenden.

Wij coachen de leidinggevenden in managementvaardigheden (people management) en in het gebruik van het managementsysteem om hun afdelingen mee te sturen. Dit gebeurt door middel van workshops en “on the job” coaching van de leidinggevenden. Daartoe behoort onder andere ook de verloren tijd uit de operaties van hun afdelingen halen en mee redelijke verwachtingen opstellen.

Wij leggen sterk de nadruk op basis management vaardigheden voor de eerstelijnsleidingevenden

In al onze projecten beogen wij een attitude verandering teweeg te brengen nodig voor het behalen van blijvende resultaten.

Wij gebruiken hierbij management technieken zoals Lean Manufacturing, Total Productive Maintenance, Six Sigma, Value Stream Mapping, Kaizen, 5S, OEE, SMED en andere methodologieën gebaseerd op feiten en cijfers.

Al zijn deze technieken zinvol, er is geen enkele die een oplossing biedt voor alle problemen.

Als de basis managent vaardigheden van de eerstelijnsleidinggevenden onvoldoende zijn, dan brengen de genoemde technieken weinig voordeel.

Als er onvoldoende tools zijn om de processen te controleren en als de juiste people management skills bij het management ontbreken, dan heeft het geen zin om de processen verder te stroomlijnen.

Als je uit bent op andere resultaten, doe dan niet weer hetzelfde

straight-quotes

Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

Prefaco Houthalen en Lommel maken deel uit van de internationale organisatie CRH. CRH is een beursgenoteerde organisatie, waar ongeveer 70.000 medewerkers in 35 landen samen werken aan een omzet van ruim € 17 miljard. Binnen de divisie Products België zijn Prefaco Houthalen en Lommel 2 productiesites.

Het Vocum-team stelde ons in staat om de doelstelling van € 2.375.046, oftewel 20% productiviteitverhoging, op jaarbasis te behalen. Dit komt overeen met een R.O.I. van 3,6:1.

straight-quotes
Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

“De structurele wijzigingen en een intensieve samenwerking met het Vocum-team, stelde ons in staat om de doelstelling om in totaal € 1.715.149 te besparen, oftewel 25% productiviteitsverhoging, op jaarbasis ruim te realiseren (op basis van een 20-daags gemiddelde van meer dan € 35.732). Dit komt neer op een R.O.I. van bijna 2,5.”

Struyck Verwo Aqua BV / Stradus Aqua BV

Samen met onze klanten analyseren we de bestaande manier van werken en ontwikkelen en implementeren we de nodige verbeteringen.